Warunki ogólne

Sklep internetowy o nazwie "Materyały Do Szycia" znajdujący się na stronie internetowej pod adresem https:/materialydoszycia.pl (zwany dalej Sklepem) umożliwia dokonywanie zakupów Produktów oferowanych przez Sklep za pośrednictwem Internetu i jest prowadzony przez Stok Tkanin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-389 ul. J. Smulikowskiego 1/3 NIP:5252670435; REGON:365018827; KRS:0000629059; Wysokość kapitału zakładowego 5.000 PLN; Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Sklep posiada następujący adres poczty elektronicznej sklep@materialydoszycia.pl oraz numer telefonu +48733905342.
Opisy Produktu, ogłoszenia, reklamy, cenniki, zdjęcia i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
Złożenie przez Kupującego Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie oznacza jednocześnie zaakceptowanie przez Kupującego wszystkich postanowień niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem).
Wszystkie ceny podawane przez Sklep wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu Dostawy, który określony jest w Cenniku dostaw.
Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
Sklep jest zobowiązany dostarczać rzeczy wolne od wad.
Ceny podane w sklepie internetowym dotyczą 10cm jednostki miary długości towaru niezależnie od szerokości, chyba że w aukcji napisane jest inaczej (dotyczy kuponów tkanin, pasmanterii oraz dodatków krawieckich).
Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a) wysłania na wskazany przez Kupującego adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstępienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf oraz linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia w formie papierowej: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

Sklep informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie w odniesieniu do Produktów.
Sklep nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z podmiotem świadczącym na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległośći.
Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych poprzez założenie indywidualnego konta w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła i chronienia ich przed niepowo�anym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili mzoliwość wględu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta.
Sklep zapewnia Kupującemu korzystającemu z Internetu poprawność działania serwisu Sklepu w następujących przeglądarkach: IE, FireFox, Opera.Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie serwisu Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności serwisu Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

Definicje

Poniższe słowa i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie poniżej im nadane:
Adres Dostawy Produktu - miejsce wskazane w Zamówieniu przez Kupującego.
Cennik Dostaw - znajdujące się w zakładce "Dostawa" zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewożnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się w zakładce "Dostawa".
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, dokonująca w Sklepie zakupu Produktów związanego z jej działalnołcią gospodarczą lub zawodową.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca w Sklepie zakupu Produktów niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.
Płatność - metoda dokonania zapłaty za zamówione Produkty i Dostawę wskazana w zakładce "Bezpieczne Płatności".
Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
Produkt - produkt, który może być przedmiotem Zamówienia, zamieszczony na stronie Sklepu.
Umowa - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległośći w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
Wada - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
Wada fizyczna - niezgodność sprzedanego Produktu z umową, a w szczególności zaistnienie jednej z poniższych sytuacji:

a) produkt nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b)produkt nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Konsumenta,
c)produkt nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
d)produkt został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym;

Wada prawna - sytuacja, kiedy Produkt sprzedany stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj Dostawy; rodzaj Płatności; Miejsce wydania Produktu, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sklepem.

Składanie zamówień i ich realizacja

Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:

a)dodanie do koszyka jednego lub większej ilości Produktu;
b)wybór rodzaju Dostawy;
c)wybór rodzaju Płatności;
d)wybór miejsca wydania Produktów;
e)złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty?.

Złożenie przez Kupującego Zamówienia na zasadach okrelonych powyżej w ust. 2 rodzi obowiązek zapłaty za wybrane Produkty i wybrany rodzaj Dostawy zgodnie z podsumowaniem Zamówienia. Od momentu złożenia Zamówienia jego treść nie może zostać zmieniona ani nie może ono zostać połączone z innym zamówieniem.
Do zawarcia umowy pomiędzy Sklepem a Kupującym dochodzi w chwili przyjęcia Zamówienia przez Sklep, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia.
Realizacja Zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sklepu.
Wysłanie zakupionych Produktów następuje w terminie 2 dni, chyba że z informacji zamieszczonych bezpośrednio przy Produkcie wynika krótszy termin; dla zamówień złożonych z wielu Produktów uwzględnia się najdłuższy termin zamieszczony bezpośrednio przy Produkcie. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
Zakupiony Produkt wraz z paragonem lub fakturą, w zależności od wyboru Kupującego, wysyłany jest wybranym przez Kupującego rodzajem Dostawy na wskazany przez Kupującego w Zamówieniu Adres dostawy Produktu, wraz z załącznikami, o których mowa w "Warunki ogólne" pkt b).

Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z zapisami art. 27 Prawa Konsumenckiego, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 Prawa Konsumenckiego.
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia, inna niż przewoźnik, obejmie Produkt w posiadanie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
Sklep wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
Sklep niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeśli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument odsyła Produkt będący przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
Sklep dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użytku;
d)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e)w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozerwalnie połączone z innymi rzeczami;

Rękojmia

Sklep na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu Wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za Wady (rękojmia).
W przypadku umowy z Konsumentem jeśli Wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Produktu, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
Jeśli zakupiony Produkt ma Wadę, Konsument może:

a)złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b)złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od Wad albo Wadę usunie. Jeśli jednak Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od Wad lub usunięcia Wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany Produktu lub usunięcia Wady.
Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia Wady żądać wymiany Produktu na wolny od Wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia Wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od Wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej Wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeśli Wada jest nieistotna.
Jeśli zakupiony Produkt ma Wadę, Konsument może również:

a)żądać wymiany Produktu na wolny od Wad;
b)żądać usunięcia Wady;

Sklep jest zobowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od Wad lub usunąć Wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeśli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Produkt wadliwy na adres Sklepu.
Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sklep.
Sklep obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od Wad lub odstąpienia od umowy.
Sklep w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a)oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b)oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c)żądania wymiany Produktu na wolny od Wad;
d)żądania usunięcia Wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli Wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili wydania Produktu Konsumentowi.
Roszczenie Konsumenta o usunięcie Wady lub wymianę Produktu sprzedanego na wolny od Wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Konsumentowi.
W terminach określonych powyżej w ust. 12 i 13 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu Wady fizycznej Produktu sprzedanego, a jeśli Konsument żądał wymiany Produktu na wolny od Wad lub usunięcia Wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia Wady.
W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za Wady prawne Produktu sprzedanego stosuje się § 5 ust. 12 i 13, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu Wady, a jeśli Konsument dowiedział się o istnieniu Wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej ? od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
Jeśli z powodu Wady Produktu Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu Wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia Produktu, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
Upływ żadnego terminu do stwierdzenia Wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeśli Sklep wadę podstępnie zataił.

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Wszelkie dane osobowe przesyłane będą w inny sposób przekazane przez Kupującego do Sklepu, podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i nie będą one przetwarzane przez Sklep w innych celach niż związane z realizacją złożonego przez Kupującego zamówienia. Kupującemu przysługuje w każdej chwili prawo wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przechowywanych w bazie danych Sklepu; uprawnienia te mogą być realizowane, wedle wyboru Kupującego, na każdorazowe żądanie Kupującego przesłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sklepu lub drogą listowną na adres Sklepu.
Złożenie przez Kupującego zamówienia na towary oferowane w Sklepie oznacza jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupującego zawartych w tym zamówieniu oraz przekazanych Sklepowi w inny sposób, w celach realizacji tego zamówienia. Po realizacji Zamówienia dane te zostaną usunięte z bazy danych Sklepu na żądanie Kupującego przesłane drogą listowną na adres Sklepu; w przeciwnym wypadku dane te mogą być przechowywane przez Sklep w jego bazie danych, na co Kupujący składając Zamówienie na oferowane przez Sklep Produkty wyraża zgodę.
Sklep oświadcza, że jego system komputerowy posiada odpowiednie zabezpieczenia służące w szczególności zachowaniu poufności, nienaruszalności oraz bezpieczeństwa danych osobowych Kupującego.

Ciasteczka

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis, który odwiedzamy. Praktycznie wszystkie serwisy w internecie, wyszukiwarki, strony informacyjne czy sklepy internetowe z nich korzystają. Pliki cookie przechowują informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Pliki cookies wykorzystywane są do optymalizacji serwisu.

Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego i nie może być w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa Sklep w miejsce niezgodnych zapisów regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa.
Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego zobowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia, a wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sklep o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej zgodnie z regulaminem tego sądu lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga miejscowo i rzeczowo właściwy sąd powszechny.